ข่าวเด่น ประจำวัน » คนละครึ่ง ลุ้นได้ลงทะเบียน รับเงินรวม 10,500

คนละครึ่ง ลุ้นได้ลงทะเบียน รับเงินรวม 10,500

31 มกราคม 2021
58   0

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 กระทรวงการคลัง ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะ เพื่อรับเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งปรากฏว่า มีคนให้ความสนใจอย่างล้นหลาม มีประชาชนที่มาลงทะเบียนแล้วกว่า 6.03 ล้านคน

ทั้งนี้ผู้ที่ได้สิทธิจากมาตรการเราชนะลงทะเบียน แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิในมาตรการเราชนะโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาผ่านบัตรคนจนเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 675-700 บาทต่อคน เริ่มรับเงินงวดแรก 5 ก.พ.2564

2.กลุ่มที่มีสิทธิในมาตรการ คนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน

กลุ่มนี้จะต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเข้าเกณฑ์คุณสมบัติมาตรการเราชนะทั้งหมด 7 ข้อหรือไม่? และต้องตรวจสอบก่อนว่าได้ยืนยันตัวตนในแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ก่อนวันที่ 27 ม.ค.2564 หรือไม่? เนื่องจากนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ เนื่องจากข้อมูลของท่านจะถูกนำไปคัดกรองและตรวจสอบเพื่อพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเราชนะโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ 7 เกณฑ์คุณสมบัติมาตรการเราชนะ มีดังนี้

1) มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2) ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

4) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5) ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6) ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7) ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

มาตรการเราชนะลงทะเบียนแล้ว ทางกระทรวงการคลังจะคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้น

โดยกรณีของกลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีสิทธิคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ตรวจสอบตัวเองแล้วว่าเข้าข่ายได้สิทธิ สามารถตรวจสอบได้ในวันที่ 5 ก.พ.2563 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

หากคนที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนในแอพพลเคชั่นภายในวันที่ 27 ม.ค. 2564 รวมถึงผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิมาตรการคนละครึ่ง รอบเก็บตกไปและไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ทำให้โดนตัดสิทธิ

ที่ขณะนี้นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งแล้ว แต่ ยืนยันตัวตนไม่ทัน ผ่านแอพฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 27 ม.ค. เป็นจำนวน 300,000 สิทธิ หากต้องการเข้าร่วมมาตรการ “เราชนะ” ด้วย ก็จะต้องมา ลงทะเบียนเราชนะใหม่ อีกครั้งผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 2564

3.กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการใดๆ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 2564 เช่นกัน และสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.เป็นต้นไป

ที่มา : กระทรวงการคลัง , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง