Uncategorized » เปิด 3 ช่องทาง ช่วยลงทะเบียนรับสิทธิ 7,000 สำหรับชาวบ้านตาดำๆ ไม่มีสมาร์ทโฟน

เปิด 3 ช่องทาง ช่วยลงทะเบียนรับสิทธิ 7,000 สำหรับชาวบ้านตาดำๆ ไม่มีสมาร์ทโฟน

30 มกราคม 2021
46   0

มาตรการ “เราชนะ” เป็นในมาตรการรัฐที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเยียวยาโควิดที่ครอบคลุมกลุ่มคนจำนวนมากถึงราว 31 ล้านคน โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร อาชีพอิสระ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) และกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ โดยรัฐสนับสนุนเงิน 7,000 บาท ผ่านบัตรคนจนหรือแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

แต่มีหนึ่งประเด็นที่หลายคนมีความกังวล คือ ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟน จะต้องทำอย่างไร จะได้สิทธิหรือไม่และหากลงทะเบียนได้แล้ว แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นเป๋าตังในการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการ

ในประเด็นนี้ เพจเฟซบุ๊ค Live NBT2HD ได้อธิบายประเด็นคำถามนี้ว่า ลงทะเบียน เราชนะ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เริ่ม 15 ก.พ.นี้เป็นต้นไป ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

ส่วนรูปแบบการรับเงินและการใช้จ่ายของกลุ่มนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา ขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคม พร้อมเข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยอีกแรงหนึ่ง

ทั้งนี้แนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มเปราะบางตามโครงการเราชนะ มี 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1.สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสิทธิตามโครงการเราชนะ

ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบางทุกคน มีโอกาสเข้าถึงสิทธิตามโครงการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสายด่วน 1300 อพม. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายในพื้นที่

ผู้รับบริการในสถานรับรองของ พม. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

2.เตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ

ประเมินครอบครัวเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการตามภารกิต พม. อาทิ เงินสงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น

เสริมพลัง สร้างความเข้าใจ และแนะนำทางเลือกของครอบครัวสำหรับการมีรายได้ และอาชีพติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , กรมประชาสัมพันธ์