ข่าวเด่น ประจำวัน » ไทม์ไลน์ รับเงิน เราชนะ 7000

ไทม์ไลน์ รับเงิน เราชนะ 7000

29 มกราคม 2021
50   0

สำหรับเราชนะสามารถเริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 29 มกราคม ความคืบหน้าโครงการ เราชนะ ภาครัฐสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ จำนวนไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ระยะเวลาโครงการ 29 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิ์ มี 3 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้รับวงเงินผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ โดยเงินงวดแรกจะเข้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาทสัปดาห์ กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาทต่อสัปดาห์ ทั้งนี้

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

2. กลุ่มผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

หากผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชัน เป๋าตัง จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ รวมจำนวน 7,000 บาท โดยจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

3. ผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยเปิดวันแรก 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00-23.00 น. โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียน เราชนะ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลใดๆ ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com หากไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีคอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อธนาคารรัฐทั้ง 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้เอกสาร หรือบัตรพิเศษเป็นการตอบรับ

สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้ว ล่าสุดเพจ เราไม่ทิ้งกัน แจ้งข่าวเฟซบุ๊ก ได้โพสต์ ข้อความระบุว่า ใครสมัครแล้วตามนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐและ เพจ เราไม่ทิ้งกัน แจ้งข่าวเฟซบุ๊ก